අදට ගැළපෙන ලෙසට – පැරණි කම්කරු නීති

අදට ගැළපෙන ලෙසට – පැරණි කම්කරු නීති

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු නීති සම්බන්ධ පවතින නීති අවුරුදු එකසිය පනහකටත් වඩා පැරණි යල් පැන ගිය නීති අණපනත් වේ.

අධිකරණ හා කම්කරු සබදතා අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නෙ, මෙරටේ කම්කරු ක්ෂේත්‍රයේ අනාගත අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් පැරණි නීති අණපනත් වෙනුවට කම්කරු වැටුප්, කම්කරු ආරවුල්, සහ කම්කරු සුභ සාධනය වැනි විෂයන් පිළිබදව විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් දැනට තිබෙන නීති පනත් 58 ප්‍රධාන පනත් 06කට ගෙන ඒම සදහා අවධානය යොමු කරන බවයි.

තවද දැනට පවතින පැරණි කම්කරු නීති අණපනත්වල පවතින අඩුපාඩු හේතුවෙන් වැඩ කරන ජනතාවට සිදු වන අපහසුතා පිළිබදව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන බවත්, ඒ අනුව ප්‍රධාන විෂයන් 06යටතේ දැනට තිබෙන අණ පනත් සංශෝධනය කිරිම සදහා නව වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි ද අධිකරණ හා කම්කරු සබදතා අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

Share this: