අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ගැන විමසන්න දුරකථන අංක කිහිපයක්

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ගැන විමසන්න දුරකථන අංක කිහිපයක්

අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් සදහා වූ විශේෂ ජනාධිපති කාර්‍යසාධක බලකාය වෙත සම්බන්ධිකරණයන් සදහා අවශ්‍ය වන දුරකථන අංක පහතින් දැක්වේ.

011 4 35 48 45

011 4 73 36 00

Fax : 011 2 33 30 66

Email : ptf@pmoffice.gov.lk

download (11)

Share this: