අගෝස්තු 04සිට උසස් පෙළ

අගෝස්තු 04සිට උසස් පෙළ

2015 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු 04වැනි දා ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

විබහගදෙපාර්ථ මේන්තුව මේ බව ප්‍රකාශ කර අතර, ඒ අනුව එම විභාගය අගෝස්තු 28 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

Share this: